KIM BERKHUIZEN

7. sep – 21. sep @ 00:00 –

Utställningen pågår:
7. sep - 21. sep


KIM about his artistry: In the vibrant chaos of urban landscapes, where concrete meets creativity, I find myself captivated by the untamed spirit of graffiti. My artistic journey is a constant exploration of this dynamic form of expression, where colors collide, lines intersect, and messages emerge from the depths of imagination.

Abstract graffiti, to me, is an evocative language that transcends conventional boundaries of art. It is a visual symphony of flow, textures, energy and emotions.
Within the layers of abstraction, I seek to challenge perceptions, inviting viewers to delve into the depths of their own interpretations. The absence of recognizable imagery grants a sense of freedom, enabling the viewer to embrace personal narratives and emotions that resonate within their own experiences.
In the realm of abstract graffiti, there are no limits. Only endless potential waiting to be unleashed.

KIM om sitt konstnärskap: I stadslandskapens livfulla kaos, där betong möter kreativitet, finner jag mig själv fängslad av graffitins otämjda anda. Min konstnärliga resa är ett ständigt utforskande av denna dynamiska uttrycksform, där färger kolliderar, linjer skär varandra och budskap.

Abstrakt graffiti är för mig ett suggestivt språk som överskrider konstens konventionella gränser. Det är en visuell symfoni av flow, texturer, energi och känslor. Inom abstraktionens lager försöker jag utmana uppfattningar och bjuda in tittarna att fördjupa sig i djupet av sina egna tolkningar. Frånvaron av igenkännbara bilder ger en känsla av frihet, vilket gör det möjligt för betraktaren att omfamna personliga berättelser och känslor som resonerar i deras egna upplevelser. I sfären av abstrakt graffiti finns det inga gränser. Bara oändlig potential som väntar på att släppas lös.